Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre ECE ARMATÜR SAN. VE TİC. A.Ş. (bundan böyle “ECE ARMATÜR” olarak ifade edilecektir) ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

İlgili kişisel verileri aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından tanımlanan sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

 Kişisel veriler, kuruluşumuz tarafından sağlanan ürün, hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla; onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, ECE ARMATÜR birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler, ancak kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkeler dikkate alınır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Anayasanın 20’nci maddesinde yapılan düzenlemeyle, kişisel verilerin korunması temel bir insan hakkı olarak güvence altına alınmış ve detayların kanunla düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda kişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Kuruluşumuz kişisel verileri, Anayasa ve Kanun’a uygun biçimde veri sahibinin açık rızasını temin ederek veya KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak işlemektedir.  

Bu amaçlar:

 • İnsan kaynakları politikaları ile süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • İlgili taraflarla olan sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satış, satış sonrası destek vb. sözleşmesel süreçlerin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi,
 • Müşteriler ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz ve risk yönetim çalışmalarının yapılabilmesi,
 • Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi, garanti kapsamındaki ürünlerin süreç takiplerinin yapılması,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi, faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, internet sitemizin güvenliğinin sağlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Şikâyet, talep ve isteklerini ileten müşteri, ziyaretçi ve diğer kişilerin taleplerinin yanıtlanması, sorunlarının tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerde ilgili kişiler ile iletişime geçilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Yetkili satıcı/servis/üretici, iş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi,
 • Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel veriler, KVK Kanunu’nda sayılan aşağıdaki hallerin varlığında ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, ECE ARMATÜR’ün meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, hukuki ve idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında; aşağıda belirtilen amaçlarla aşağıda sayılan üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Hukuki işlemlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla kuruluşun hizmet aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler ve denetçilere,
 • Yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız çevre ile iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla,
 • Finansal operasyonlarının yürütülmesi amacıyla ECE ARMATÜR’ün ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlara ve bankalara,
 • Sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla taşıma ve dağıtım hizmeti veren kargo, motokurye ve lojistik firmalarına,
 • Talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi kamu kurum ve kuruluşları),

 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar ve başvuru yöntemi,  Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru”  bölümünde yer almaktadır.

NEWARC markasına yaptığımız yeni yatırımlar doğrultusunda armatür portföyümüzü güçlendirmenin yanı sıra; vitrifiye ürün grubumuzu da portföye katmanın gururunu yaşıyoruz. 

Vitrifiye ve Armatür ürünlerimizde başta ” Ortadoğu ve Balkan ” ülkeleri olmak üzere 30’un üstünde Ülkeye ihracat yapmaktayız.

Armatür Grubumuzda olduğu gibi vitrifiye grubu ürünlerimizde de estetiği ön planda tutuyoruz. Vitrifiye ürünlerin olmazsa olmazı olan estetik görünüm ile tasarrufu aynı anda sunan üretim ilkemizi devam ettiriyoruz. Kalite bizim için önce üretimde, sonra da satışta kalite demektir. Bu nedenle yurdun dört bir yanına faaliyet gösteren yetkili satıcılarımızı seçerken ve onlarla çalışırken de buna çok dikkat ediyoruz.

Biz markamızı suyun ömrüne göre tasarlayıp üretiyoruz, yeni yatırımlarımızla ve yeni tasarımlarımızla sürekli yenilenmeyi bir kurum kültürü olarak benimsiyor ve bunu markamızın gireceği her bir mekana taşıyoruz.